ZŠ Rychvald


Přihlášení
Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Titulní stránka Poradenství
Poradenství PDF Tisk Email

Cíl: zkvalitnění sociálního klimatu ve škole, integrace vzdělávání, informační a poradenské služby kariérového poradenství, posílení primárně preventivních činností a podmínek pro včasnou intervenci a zkvalitnění vzdělávací a poradenské práce školy se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

  • Specifické oblasti VP

- Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další postupy pro žáky.
- Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák).
- Sleduje spolu s metodikem prevence projevy zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologické jevy (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita), navrhuje nápravná opatření.
- Zajišťuje s metodikem prevence koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů (zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci, odborníci).
- Spolupracuje s metodikem prevence a sociálně patologických jevů.
- Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, krizovým centrem.